Projektas "Santaros" mokslo slėnio programa (Jungtinio inovatyvios medicinos centro įsteigimas)

Projekto pavadinimas

"Santaros" mokslo slėnio programa (Jungtinio inovatyvios medicinos centro įsteigimas)

Projekto įgyvendinimo terminai

2009 – 2012 m.

Finansavimas

51 mln. Lt (VPC dalyvauja perkant įrangos už 2,8 mln. Lt)

Pareiškėjas

Valstybinis institutas Inovatyvios medicinos centras

Partneriai

VULSK, VPC nėra oficialus partneris

Įgyvendinantis personalas

 

Prof.dr. Arvydas Laurinavičius, genetikė Gedmantė Radžiuvienė, medicinos biologė Aida Laurinavičienė, gydytojas patologas – Donatas Petroška

Daugiau informacijos teirauti

Projektų vadybininkė Jolita Jaskonienė, jolita.jaskoniene@vpc.lt, mob. tel. 867922602.
 

Rezultatai:

Iki 2012 01 19 mėn. įsigyta ir įdiegtos šios technologijos: didelio pajėgumo virtuali mikroskopijos sistema, lazerinės mikrodesekcijos sistema, in situ hibridizacijos ir imunohistocheminių reakcijų automatizuotos sistemos, skystos terpės ir DNR amplifikavimo ir ekstracijos sistema. Šiuo metu vykdomi pastato projektavimo darbai.

 

Projekto tikslai ir uždaviniai:

VPC darbuotojai dalyvauja įgyvendinant vieną iš daugelio tikslų - Įsteigti skaitmeninė molekulinės patologijos laboratoriją.

 
Projekto aprašymas ir veiklos:

Projektas „Jungtinio inovatyvios medicinos centro įsteigimas“ rengiamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramai gauti pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos I prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ priemonę „Bendrosios mokslo ir studijų infrastruktūros stiprinimas“.
Inovatyvios medicinos bei biofarmacijos produktų vystymo grandinėje šiuo metu Lietuvoje yra esminis trūkis – integruotos taikomųjų mokslinių tyrimų infrastruktūros nebuvimas. Tradiciškai stipraus fundamentinių mokslų sektoriaus kuriama biomedicinos ir biotechnologijų mokslinė produkcija neranda tiesaus kelio į ikiklinikinius tyrimus bei toliau į klinikinius tyrimus ir komercinimą. Esant aukštai kompetencijai ankstyvuose biomedicinos tyrimų sektoriuose bei sparčiai vystantis biotechnologijų ir biofarmacijos verslui, reikalingas centras, kuris užpildytų minėtą vertės kūrimo grandinės trūkį ir konsoliduotų šalies taikomojo mokslo pajėgas, kurios pavienės nesugebėtų peržengti tiek technologinio naujumo, tiek prietaisų bazės apimties, tiek finansavimo pritraukimo galimybių slenksčių.
Taip pat, Lietuvoje būtina skatinti žinioms imlaus verslo plėtrą bei didinti jo konkurencingumą, tam svarbu sudaryti palankias sąlygas inovacijų diegimui versle, naujų technologijų kūrimui bei perdavimui. Verslo bendradarbiavimas su mokslo ir studijų institucijomis turi būti pagrįstas ne tik paslaugų pirkimu. Verslo subjektai turi tapti lygiaverčiais mokslinių tyrimų partneriais. Šiuo metu, atskirose srityse (biotechnologijų, lazerių, elektronikos ir kitose), Lietuvoje sukauptas didelis mokslinių tyrimų potencialas yra menkai realizuojamas. Viena svarbiausiųjų priežasčių – tai, kad mokslinių tyrimų įstaigos, universitetai ir ūkio subjektai nepakankamai glaudžiai bendradarbiauja atlikdami mokslinius tyrimus, kurdami naujus produktus ir technologijas rinkai. Be to, mokslo ir studijų institucijų infrastruktūra dažniausiai yra pasenusi ir neatitinka rinkos poreikių. Tai ypač aktualų tokiame MTEP rezultatams imliame ūkio subsektoriuje kaip biotechnologijos – šalies biotechnologijų įmonės steigia savo vidinius mokslo centrus, kur atlieka didžiąją dalį jiems reikalingų tyrimų. Siekiant užtikrinti mokslo ir studijų institucijoms geras bendradarbiavimo su ūkio subjektais sąlygas, reikia tiesiogiai finansuoti tokią mokslinių tyrimų bazę, kuri būtų svarbi ir verslo sektoriui. 
Viena iš priemonių, prisidedanti prie šių tikslų yra projekto „Jungtinio inovatyvios medicinos centro įsteigimas“ įgyvendinimas. Projektas skirtas Jungtinio inovatyvios medicinos centro (išskyrus Vaizdinimo ir branduolinės medicinos tyrimų centrą) įsteigimui Integruotame mokslo, studijų ir verslo centre (slėnyje) „Santara“. Pagrindinis projekto „Jungtinio inovatyvios medicinos centro įsteigimas“ tikslas sukurti šiuolaikinę mokslinių tyrimų infrastruktūrą inovatyvių medicinos technologijų, molekulinės medicinos ir biofarmacijos mokslinių tyrimų, studijų ir technologinės plėtros reikmėms. Projekto metu numatoma Santaros slėnyje Vilniuje, Santariškių g. (Un. Skl. Nr. 4400-1134-9256) pastatyti pastatą, kuriame įsikurs dalis naujojo valstybinio mokslinių tyrimų instituto Inovatyvios medicinos centras (toliau – IMC) padalinių bei Atviros prieigos centras (toliau – APC) apimantis 8 atviros prieigos mokslines laboratorijas (struktūrinius padalinius), taip pat įsigyti APC reikalingą mokslinę įrangą. Projekto metu taip pat numatoma pirkti statybos techninės dokumentacijos parengimo bei statybos priežiūros paslaugas.
Dėl labai ribotų valstybės finansinių išteklių skiriamų mokslinių institutų plėtrai, projekto įgyvendinimas be ES paramos būtų neįmanomas. ES parama leis projektą įgyvendinti pilna apimtimi, pagerins projekto kokybę bei paspartins jo įgyvendinimą.